Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

Dyrektor

Szpitala Pomnik Chrztu Polski

w Gnieźnie, ul. Św. Jana 9

działając na podstawie art. 26 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
„o działalności leczniczej" ( t.j. Dz. U. 2021r. poz.711 )  ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

  • Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej,
  • Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu,
  • Oddziale Chorób Wewnętrznych,
  • Oddziale Dziecięcym
  • Oddziale Noworodków i Wcześniaków,
  • Oddziale Położniczo-Ginekologicznym,
  • Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
  • Oddziale Otorynolaryngologicznym,
  • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
  • Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

zgodnie z opisem przedmiotu konkursu stanowiącym załącznik nr 1  do SWKO.

Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu i „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”, spełniające warunki ustawy „o działalności leczniczej”.

„Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert” wraz z treścią ogłoszenia i projektem umowy udostępnione są w siedzibie Szpitala  –  pokój Nr 19  od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400, nr telefonu 61 222 83 07  oraz na stronie internetowej szpitalpomnik.pl

„Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert” określają w szczególności: wymagania stawiane oferentom, kryteria oceny ofert, tryb składania ofert, tryb składania i rozpatrywania skarg oraz protestów, formularz ofertowy.

Udzielający zamówienia nie dopuszcza składania ofert równoważnych i wariantowych.

Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala w Gnieźnie ul. św. Jana 9, do dnia 18.06.2021r. do godz. 14:00 wyłącznie w formie papierowej, na formularzu ofertowym udostępnionym przez Udzielającego zamówienia. Oferty należy umieścić  w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarzy w Oddziale ……. Nie otwierać przed dniem 21.06.2021r. godz. 09:00.” Na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta.

Aktualizacja 2021-06-14: Zmianie ulega Opis Przedmiotu Konkursu dotyczący Zakresu 10 Udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez lekarzy w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Usunięte zostały wymogi dotyczące posiadania przez lekarza specjalizacji.

Aktualizacja 2021-06-16: Decyzją Dyrektora Szpital Pomnik Chrztu Polski zostaje wydłużony termin składania ofert w konkursie na świadczenia zdrowotne nr postępowania DKP.111.1.2021. Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala w Gnieźnie ul. Św. Jana 9 do dnia 30.06.2021r. do godz. 14:00. Jednocześnie zmianie ulega termin otwarcia ofert, który nastąpi 1.07.2021r. o godzinie 9:00

Oferty należy zgłaszać wyłącznie w formie papierowej w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale….. Nie otwierać przed dniem 01.07.2021r. godz. 9:00”

Aktualizacja 2021-06-29: Decyzją Dyrektora Szpital Pomnik Chrztu Polski zostaje wydłużony termin składania ofert w konkursie na świadczenia zdrowotne nr postępowania DKP.111.1.2021. Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala w Gnieźnie ul. Św. Jana 9 do dnia 31.08.2021r. do godz. 14:00. Jednocześnie zmianie ulega termin otwarcia ofert, który nastąpi 1.09.2021r. o godzinie 9:00

Aktualizacja 2021-08-24: Aktualizacja wybranych załączników

Aktualizacja 2021-08-31: Decyzją Dyrektora Szpital Pomnik Chrztu Polski zostaje wydłużony termin składania ofert w konkursie na świadczenia zdrowotne nr postępowania DKP.111.1.2021. Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala w Gnieźnie ul. Św. Jana 9 do dnia 08.09.2021r. do godz. 14:00. Jednocześnie zmianie ulega termin otwarcia ofert, który nastąpi 09.09.2021r. o godzinie 9:00

Aktualizacja 2021-09-07: Decyzją Dyrektora Szpital Pomnik Chrztu Polski zostaje przesunięty termin otwarcia ofert w konkursie na świadczenia zdrowotne nr postępowania DKP.111.1.2021.Otwarcie ofert nastąpi 13 września 2021r. o godzine 9.00 w sali konferencyjnej (I piętro pok 13) Szpitala przy ul. św. Jana 9

 

Oferty należy zgłaszać wyłącznie w formie papierowej w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale….. Nie otwierać przed dniem 01.09.2021r. godz. 9:00”

Załączniki: